Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – podstawowe informacje

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego to obowiązek ucznia, który został wprowadzony całkiem niedawno. Z tego to właśnie powodu pojawiają się liczne pytania i wątpliwości dotyczące jego organizacji, wymaganego zakresu materiału i poziomu znajomości języka angielskiego oraz stosowanego kryterium oceniania.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego a egzamin gimnazjalny


Egzamin ósmoklasisty z angielskiego różni od znanego dotychczas egzaminu gimnazjalisty. Wśród różnic wymienić należy:
– obecność zdania otwarte,
– zwiększoną ilość poleceń,
– wydłużony czas egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – zadania otwarte


Znany od lat egzamin gimnazjalny opierał się na formule testów wielokrotnego wyboru oraz pisaniu zwięzłego tekstu, podczas gdy egzamin ósmoklasisty z angielskiego wymaga wykonania tłumaczeń zarówno z języka angielskiego na język polski, jak i odwrotnie.

Iilość poleceń


Podczas egzaminu ósmoklasisty z angielskiego polecenia dotyczące zadań formułowane są w języku polskim, jednak z uwagi na ich zwiększoną ilość uczeń musi wykazać się umiejętnością odpowiedniego zaplanowania oraz wykorzystania dostępnego czasu egzaminacyjnego.

Czas trwania egzaminu


Egzamin ósmoklasisty z angielskiego trwa 90 minut.

Jakie elementy składają się na egzamin?


Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego sprawdzana jest wiedza z zakresu słuchania, czytania ze zrozumieniem tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych oraz gramatyki, w tym między innymi czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, czy podstawowych czasowników modalnych. Wreszcie zakres egzaminu obejmuje również konieczność napisania tekstu o długość od 50 do 120 słów.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – kryteria oceniania


W przypadku prawidłowych odpowiedzi dotyczących zadań zamkniętych uczeń otrzymuje 1 punkt. W sytuacji w której odpowiedź jest błędna – 0 punktów. Zadania otwarte oceniane są pod kątem poprawności gramatycznej i ortograficznej, natomiast w odniesieniu do tekstu pisanego obowiązują następujące zasady:
– treść: 0 – 4 punkty,
– spójność i logika wypowiedzi: 0 – 2 punkty,
– zakres zastosowalnych środków językowych: 0 – 2 punkty,
– poprawność użytych środków językowych: 0 – 2 punkty.